Instrukcja video w drugiej części artykuł

Zlecenia stałe w Niemczech > wszystko, co trzeba o nich wiedzieć!

Ponieważ w ostatnim czasie grono naszych czytelników poszerzyło się o kilka młodych osób, postanowiłem z uwagi na nich ponownie opracować jeden z naszych kluczowych tematów.

Zalety zleceń stałych:

 • pozwalają zaoszczędzić czas i zmniejszyć nakład pracy
 • gwarantują terminowe wykonanie przelewu
 • pozwalają uniknąć upomnień (które są automatycznym skutkiem niewykonania płatności w terminie)
 • w przypadku wielu rachunków osobistych są one ponadto bezpłatne.

1. Czym dokładnie jest zlecenie stałe?

Zlecenia stałe są pewnym rodzajem przelewów:

 • wykonywanych regularnie
 • o tej samej kwocie
 • na rzecz tego samego odbiorcy

Opłata za czynsz jest jednym z rodzajów płatności, których dokonuje się w ramach zlecenia stałego.

Zlecenia stałe są również często wykorzystywane jako sposób na oszczędzanie, np. w postaci automatycznego gromadzenia oszczędności na Tagesgeldkonto (otwarte konto oszczędnościowe), lub przy spłacaniu kredytu.

Jeśli chodzi o formy spłacania kredytu, większość banków przerzuciła się jednak na stałe polecenia zapłaty, które stanowią niejako „odwrotność” zlece stałych. Polegają one na tym, że bank w ramach automatycznej procedury regularnie potrąca z konta tego samego odbiorcy zawsze taką samą kwotę.

2. Jak można dzięki zleceniom stałym zaoszczędzić czas i pieniądze?

W oparciu o powyższą listę nietrudno wywnioskować, że dzięki zleceniom stałym można zaoszczędzić czas i pieniądze. Spróbujemy to jednak teraz doprecyzować.

2.1 Czas można zaoszczędzić dwojako:

 • Zlecenie stałe składane jest tylko jeden raz i realizowane jest zawsze w tej samej formie.

  Odnieśmy się do wspomnianego wcześniej przykładu z czynszem – niektórzy kwotę czynszu przelewają co miesiąc w formie normalnego przelewu. Nawet z utworzonym wcześniej wzorem przelewu (w którym zapisane zostały dane konta odbiorcy płatności, a niekiedy również kwota oraz tytuł przelewu) zawsze będzie to trwało nieco dłużej niż automatyczne wykonanie zlecenia stałego. Ostatecznie trzeba się przecież zalogować w systemie bankowości online lub udać się do banku, aby złożyć tam druk przelewu.

 • Oszczędność czasu polega również na tym, że nie dochodzi do opóźnionych płatności. Dzięki zleceniom stałym nie trzeba marnować czasu n upomnienia, usprawiedliwienia, gorączkowe przeszukiwanie konta itp. Klienci banków niemieckich mogą w 99,9999 proc. być pewni, że zlecenie stałe zostanie wykonane terminowo.

2.2. Pieniądze również można zaoszczędzić dwojako:

 • Terminowo wykonywane zlecenia stałe – w zależności od osobistej sytuacji finansowej – pozwalają zaoszczędzić pieniądze przede wszystkim dlatego, że opłat dokonywanych w ten sposób nie uiszcza się przedwcześnie. Nie są wówczas niepotrzebnie naliczane odsetki za kredyt w rachunku osobistym. Można wręcz liczyć na oprocentowanie za okres, w którym pieniądze znajdują się jeszcze na koncie.

 • Zlecenia stałe z pewnością opłacają się również bardziej niż przelewy wykonane po terminie płatności. Dzięki nim można mieć pewność, że płatność zostanie wykonana terminowo i nie trzeba będzie się obawiać upomnień i związanych z nimi opłat za monit.

  Często dzieje się tak w przypadku ludzi, którzy obiecują sobie, że przelew wykonają terminowo, jednak w końcu zawsze im coś to uniemożliwia.

Dzięki zleceniom stałym będą mogli zaoszczędzić czas, pieniądze i oszędzić sobie nerwów 🙂

3. Dzień wykonania zlecenia

Definiujac nowe zlecenie stałe, można w większości banków wybrać dowolną datę w przyszłości. Data wykonania pierwszego zlecenia stałego nie może jednak być datą bieżącą.

Jeśli dzisiaj mielibyśmy np. 4 września, najwcześniejszym terminem pierwszej realizacji zlecenia stałego mógłby być 5 września.

Jeśli wybierzecie miesięczny schemat częstotliwości, następna płatność zostanie zrealizowana 5 października. W przypadku częstotliwości co kwartał zlecenie płatności nastąpi 5 grudnia.

W zależności od banku typowe są następujące schematy:

 • tygodniowy (spotykany rzadko)
 • miesięczny (występujący najczęściej)
 • co dwa miesiące
 • co kwartał
 • co pół roku
 • roczny

3.1 Weekendy i dni świąteczne

Jeśli dzień realizacji zlecenia wypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zostanie ono wykonane w następny dzień roboczy banku.

Załóżmy, że 1 października 2016 r. wypada sobota. Jeśli jako datę realizacj zlecenia stałego zdefiniujecie pierwszy dzień każdego miesiąca, zostałoby ono wykonane dopiero 3 października, ponieważ poniedziałek byłby pierwszym dniem roboczym banku w tym miesiącu.

Uprzednie przełożenie dnia realizacji zlecenia na ostatni dzień miesiąca w sytuacji, gdy pierwszy dzień nie jest dniem roboczym – co czynią niektórzy (państwowi) pracodawcy, nie jest możliwe w przypadku prywatnych zleceń stałych.

Screen przedstawiający obroty na rachunku osobistym DKB:

Zlecenia stałe na wyciągu z konta w DKB

Oto, co ujrzysz w DKB po wykonaniu zlecenia stałego.

4. Dzień uznania rachunku odbiorcy kwotą zlecenia stałego

Na obszarze SEPA rachunek odbiorcy płatności zostaje uznany kwotą zlecenia tego samego dnia lub najpóźniej w następny dzie roboczy banku. Przewidują to przepisy Unii Europejskiej. Mowa tutaj o zleceniu stałym w ramach SEPA.

Jeśli wykonujesz przelew w euro, obojętne jest, czy trafi on do Volksbanku w Monachium, Sparkasse w Lizbonie czy Kantonalbank w Zurychu.

Wskazówka dla naszych czytelników – pamiętajcie o zdefiniowaniu odpowiedniej daty realizacji zlecenia.

Powróćmy do przykładu opłaty za czynsz – jeśli Wasza umowa najmu przewiduje, że kwota czynszu musi wpłynąć na konto wynajmującego najpóźniej do 5 dni danego miesiąca, wówczas powinniście zdefiniować dzień realizacji zlecenia stałego na 2 dzień miesiąca, ponieważ:

 • Jeśli w 2 dzień wypada niedziela, przelew zostanie wykonany dnia 4 (w poniedziałek), a na rachunku wynajmującego uznany zostanie dnia 4 lub 5.

 • Jeśli w 2 dzień wypada piątek, przelew zostanie wykonany jeszcze tego samego dnia i w zależności od sprawności działania obu banków na rachunku wynajmującego uznany zostanie dnia 2 lub 5.

 • Jeśli data ustawiona zostałaby na 3 dzień i tego dnia wypadałaby sobota, przelew mógłby wpłynąć z opóźnieniem, ponieważ jego realizacj nastąpiłaby dopiero 5 dnia, a rachunek odbiorcy zostałby uznany kwotą zlecenia nawet dopiero 6.

W świetle powyższego przykładu nie ma potrzeby – jeżeli dążycie do optymalizacji swoich finansów – definiować daty przelewu na 1 dzień miesiąca, ponieważ w Niemczech rzadko mamy do czynienia z sytuacją, kiedy dzień świąteczny przypada w poniedziałek, który byłby równocześnie 4 dniem miesiąca.

Zapamiętajcie następującą zasadę: od terminu płatności zawsze warto odjąć trzy dni, aby uwzględnić różne ewentualności i nie dokona płatności ani za wcześnie, ani za późno.

5. Modyfikacja i odwołanie zlecenia stałego

Zlecenia stałe można w każdej chwili przed najbliższą datą realizacji zmodyfikować lub odwołać. Nie jest to jednak możliwe w dniu realizacji zlecenia, ponieważ systemy bankowe przeprowadzają ją nocą.

Jeśli wykonanie zlecenia zaplanowane jest na 13 września, ale zamierzasz je zmienić lub anulować, musisz to zrobić jeszcze 12 września albo wcześniej.

Zlecenia stałe można również modyfikować częściowo. Przykładowo odbiorca lu dzień realizacji pozostają wtedy bez zmian, zmodyfikowana zostaje natomiast kwota, co jest klasycznym działaniem w sytuacji podwyżki czynszu.

6. Odmowa wykonania zlecenia stałego

Przyjrzyjmy się teraz pewnemu kontrowersyjnemu tematowi, jakim jest odmowa wykonania zlecenia stałego.

Wraz ze zdefiniowaniem zlecenia stałego klient zawiera z bankiem umowę w rozumieniu Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny), wskutek czego bank zobowiązuje się do realizacji przelewu klienta zgodnie z ustalonym terminem i w zdefiniowej wcześniej kwocie.

Istnieją tylko dwie sytuacje, w których bank jest zwolniony z tego obowiązku:

 • Niewystarczająca ilość środków na koncie

  W żargonie bankowców mówi się wtedy, że „konto nie ma pokrycia”. Banki są zobowiązane do realizacji płatności w danym terminie tylko wtedy, gdy na koncie znajdują się odpowiednie środki. Jeśli na koncie zabraknie do pełnej kwoty przelewu choćby jednego centa, należy liczyć się z tym, że nie dojdzie do realizacji zlecenia stałego.

  Sytuacja przedstawia się inaczej, jeśli klient jest posiadaczem kredytu w ROR. Dzięki kredytowi w ROR możliwe jest przekroczenie tego limitu. Zlecenia stałe realizowane są wtedy mimo braku środków na rachunku osobistym, póki nie przekroczy się ustalonego z bankiem limitu kredytowego.

  W sytuacji, gdy wykonanie zlecenia wiązałoby się z przekroczeniem linii kredytowej – nawet jeśli w grę wchodziłby tylko jeden cent, bank nie byłby już zobowiązany do realizacji zlecenia.

 • Wypowiedzenie umowy o prowadzenie rachunku

  Definiując zlecenie stałe, można ustalić końcową datę realizacji zlecenia lub bezterminowe wykonywanie zlecenia. Jeśli w międzyczasie doszłoby do zamknięcia rachunku, zwolniłoby to oczywiście bank z obowiązku realizacji zlecenia.

Jakie są tego skutki?

Jeśli płatność nie wpłynie na konto odbiorcy na czas, w większości wypadków jej odbiorca szybko ten fakt zauważy, co z jego strony może poskutkować upomnieniami, żądaniem opłaty za monit, odsetek za zwłokę, blokadą usług itp.

Dlatego też trzeba regularnie kontrolować rachunek oraz wyciągi z konta. Tylko w oparciu o wyciąg z rachunku będziecie mogli stwierdzić, czy zlecenie zostało wykonane!

Zrealizowane zlecenie stałe będzie widniało w obrotach rachunku. Na ich podstawie można również zidentyfikować zlecenia niezrealizowane.

Niemieckie instytucje kredytowe są mianowicie zobowiązane do powiadomienia swoich klientów o odmowie wykonania zlecenia (po to, aby mogli oni zacząć działać i ewentualnie zmniejszyć szkody wynikające z niewykonanej płatności lub zapobiec im).

Taka informacja może się znaleźć w wyciągu z konta lub zostać wysłana pocztą. Za niewykonanie zlecenia oraz komunikat – przeciwieństwie do odmowy realizacji polecenia zapłaty SEPA ze względu na brak środków – bank nie może naliczyć klientowi żadnych opłat.

Jasno mówią o tym wyroki sądowe – o niewykonaniu zlecenia bank musi klienta poinformować, ale nie wolno mu za to pobierać opłat!

Wyrok: Federalny Trybunał Sprawiedliwości z dnia 13.2.2001, sygnatura akt XI ZR 197/00

7. Utworzenie zlecenia stałego

Utworzenie zlecenia stałego jest tylko odrobinę bardziej czasochłonne niż wykonanie przelewu w systemie bankowości online. Różni je wyłączni konieczność podania informacji dotyczących schematu częstotliwości, z jaką zlecenie będzie wykonywane.

Aby pokazać, jak to działa, nagrałem filmik pokazujący ten proces w odniesieniu do dwóch moich rachunków.

7.1 Zacznijmy od DKB:

Od 2004 roku jestem posiadaczem tego bezpłatnego rachunku osobistego, który w pełni mnie zadowala, o czym mogliście przeczytać w niejednym artykule na naszym specjalistycznym portalu.

7.2. Tak natomiast przebiega tworzenie zlecenia stałego w ramach konta
online PayCenter:

Konto online PayCenter znane jest z tego, że daje klientom możliwość posiadania rachunku osobistego bez oceny zdolności kredytowej i wpisu do ewidencji SCHUFA. Wiąże się to jednak z koniecznością uiszczania różnych opłat (dlatego mowa tutaj o modelu finansowanym z opłat nie odsetek). Do założenia tego rachunku wystarczą dwie minuty: instrukcja.

Kto właściwie „wynalazł” zlecenie stałe?

Wynalazek ten – tak jak to zazwyczaj bywa z wydajnymi narzędzami – jest zasługą Niemców.

„Zautomatyzowaną usługę zlecenia stałego” jako pierwszy wprowadził w 1961 r. Pocztowy Urząd Czekowy (Postcheckamt) w Hamburgu. Źródło: Helmut Schröder w „EDV-Pionierleistungen bei komplexen Anwendungen”, ISBN: 978-3-8348-2414-1.

Zlecenie stałe jest niemieckim wynalazkiem!

Wprowadzenie zlecenia stałego okazało się wielkim sukcesem i już w 1962 r. zlecono kilka milionów tego typu płatności.

Zlecenie stałe stało się czołową usługą eksportową, trafiającą przede wszystkim do krajów europejskich. Chociaż posiada swój angielski językowy odpowiednik – „standing order”, to w USA nie zyskało jeszcze tak dużej popularności. Na chwilę obecną nie przyjęła się ta jeszcze taka forma praktycznego wykonywania przelewów.

Na koniec jeszcze mała prośba 🙂

Jeśli spodobał Wam się ten artykuł, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście pozytywnie go ocenili, wystawiając mu odpowiednią gwiazdkę, lub polecili dalej przyjaciołom i znajomym. Swoją drogą wciąż jest dużo klientów – więcej, niż można by się spodziewać – którzy nie korzystają z tej efektywnej formy realizacji przelewów.

Jeśli mój tekst sprawi, że sami zaczniecie korzystać ze zleceń stałych, byłbym wdzięczny za feedback w komentarzach. Dziękuję!

Inne artykuły, które ocenione zostały jako pomocne:

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 3.8]

Kto pisze tutaj?

Cześć! Mam na imię Gregor, w ciągu ostatnich 15 lat zebrałem sporo doświadczeń związanych z ponad 100 bankami w 20 krajach. Jeśli chcesz dowiedzieć się ⇒ więcej kliknij.

Jedna odpowiedź na „“Zlecenia stałe w Niemczech > wszystko, co trzeba o nich wiedzieć!””

 1. artur pisze:

  Świetny artykuł, pozostałe również, dzięki.

Dopisz uzupełnienie lub zadaj pytanie, dzięki za zaangażowanie!

Możesz być także zainteresowany:

Kredyt

Najlepszy sposób na otrzymanie kredytu w Niemczech!

Darmowe mobilne konto bieżące

Anzeige

N26

Pomagamy w otwarciu właściwych kont bankowych i ich rozsądnym wykorzystywaniu.

Dostępne nowe kwoty kredytów:

Otwórz konto internetowe w Niemczech >> instrukcja
znane z:
Der Privatinvestor Bayern 1 Travelbook Spiegel Online Wirtschaftswoche Zeit Online