Dziedziczenie

Co stanie siê z moim kredytem w Niemczech, kiedy umrê?

Czasem s³yszy siê, ¿e mo¿e to spowodowaæ powa¿ne problemy w banku.

Kredit Erben

Zysk jednych mo¿e oznaczaæ stratê innych osób. Ten artyku³ powsta³ jako inspiracja do rozwa¿nej pomocy.

Mo¿e tak byæ, jeœli klient jest singlem i nie ma spadkobierców.

W ten sposób przechodzimy do tematu spadku. Dziedziczeniu podlegaj¹ nie tylko aktywa (œrodki na koncie, gotówka z³oto, nieruchomoœci czy ich wyposa¿enie), lecz równie¿ zobowi¹zania: kredyty i inne d³ugi.

Czy mo¿ne „odrzuciæ” spadek?

Tak, zgadza siê. Jednak jedyn¹ mo¿liwoœci¹ jest odrzucenie go w ca³oœci. Wybranie poszczególnych czêœci maj¹tku, które chcemy odziedziczyæ i odrzucenie innych nie wchodzi w grê. Jeœli przyk³adowo ktoœ chce odziedziczyæ piêkn¹ 120-letni¹ szafê z lustrem, musi przyj¹æ równie¿ wszystkie pozosta³e sk³adniki maj¹tku.

Alternatywnym rozwi¹zaniem móg³by byæ podzia³ masy spadkowej, ale tego typu triki nie s¹ tematem dzisiejszego artyku³u. Oczywiœcie w komentarzach poni¿ej mog¹ Pañstwo wymieniaæ siê swoimi doœwiadczeniami i pomys³ami.

Spadek mo¿na odrzuciæ poprzez osobiste z³o¿enie oœwiadczenie w s¹dzie (rejonowym) lub u notariusza.

Kredit erben

Rada: Zanim podejm¹ Pañstwo decyzjê warto ca³oœciowo spojrzeæ na masê spadkow¹ i przeliczyæ aktywa i pasywa!

Przed zrzekniêciem siê spadku powinno siê zapoznaæ z ca³¹ mas¹ spadkow¹, jej wartoœci¹ i lokalizacj¹. Mo¿e to byæ spore wyzwanie, jeœli nie wiadomo dok³adnie jaka jest wysokoœæ aktywów i zobowi¹zañ.

By³oby œwietnie, gdyby spadkodawca (= zmar³y) pozostawi³ segregator, zawieraj¹cy wszystkie prawomocne regulacje obowi¹zuj¹ce po jego œmierci oraz dane dostêpowe do us³ug internetowych. Równie pomocny by³by segregator z danymi o us³ugach finansowych i posiadanych aktywach.

Uczestnicy naszego programu treningowego stworz¹ bilans posiadanych aktywów i dziêki temu u³atwi¹ podjêcie decyzji swoim przysz³ym spadkobiercom.

Jeœli nie uda siê odnaleŸæ dzia³aj¹cych danych do us³ug internetowych, ciê¿ko bêdzie zdobyæ od banku lub banków dane o stanie aktywów i pasywów zmar³ego. Z regu³y trzeba w takiej sytuacji okazaæ zaœwiadczenie o prawie do spadku, a otrzymuje siê je dopiero po przyjêciu spadu. Wówczas nie ma ju¿ mo¿liwoœci zrzekniêcia siê spadku.

W ten sposób zatacza siê b³êdne ko³o.

Wyzwaniem mo¿e okazaæ siê równie¿ sytuacja, w której jesteœmy jednym z wielu spadkobierców. W takim przypadku równie¿ nie mo¿na wybieraæ tylko tego, co chce siê odziedziczyæ. Spadkobiercy musz¹ byæ zgodni co do decyzji odnoœnie przyjêcia lub odrzucenia spadku.

Testament i przygotowany segregator

Sprawa wygl¹da inaczej, jeœli spadkodawca spisa³ szczegó³owy testament, w którym wyraŸnie zaznaczy³, komu przys³uguj¹ konkretne czêœci maj¹tku. Wówczas mo¿na samodzielnie zrezygnowaæ z przyjêcia swojej czêœci spadku, podczas gdy pozostali mog¹ go przyj¹æ.

Spadek, który zostanie odrzucony, staje siê w³asnoœci¹ pañstwa. S¹d przydziela w takim przypadku osobê, która ma zaj¹æ siê dalszym rozwi¹zaniem sprawy. Pozostawione aktywa s¹ up³ynniane, czyli sprzedawane, a uzyskan¹ kwot¹ pokrywa siê pozostawione d³ugi i kredyty. Jeœli coœ jeszcze zostanie, to takie pieni¹dze trafiaj¹ do bud¿etu pañstwa – jeœli nie, to pañstwo musi do³o¿yæ do sp³aty zad³u¿enia.

Dziedziczenie kredytu?

Jeœli spadkobierca przyjmie spadek, który zawiera kredyt, musi go sp³aciæ na tych samych warunkach, na jakich zosta³ zawarty. Imiê i nazwisko posiadacza konta jest zmieniane, a spadkobierca podaje nowy numer konta, z którego maj¹ byæ pobierane raty.

Zastêpuje siê wówczas miejsce zmar³ego i sp³aca kredyt dalej, rata po racie.

Czy mo¿na pokryæ kredyt œrodkami z ubezpieczenia kredytu?

Jeœli kredytobiorca nie chce pozostawiæ swoich spadkobierców z kredytem do sp³acenia, bior¹c kredyt mo¿e go od razu ubezpieczyæ. Takie ubezpieczenie w przypadku œmierci pokryje kwotê, która pozosta³a do sp³acenia.

Ubezpieczenie kredytu jest nazywane ubezpieczeniem reszty d³ugu (Restschuldversicherung) i oczywiœcie sprawia, ¿e kredyt jest dro¿szy dla kredytobiorcy, poniewa¿ musi on pokryæ koszty dodatkowego ryzyka. Dlatego sam nigdy nie korzysta³em z ubezpieczenia przy kredytach ratalnych. Ale byæ mo¿e dla innych bêdzie to praktyczne rozwi¹zanie.

Korzystne dla spadkobierców: w momencie œmierci kredytobiorcy, kredyt zostanie sp³acony.

W przypadku kredytów nieruchomoœciowych czêsto zdarza siê, ¿e ubezpieczenie zawiera siê na kwotê, która pokrywa przynajmniej kwotê przyznanego kredytu. Ubezpieczenie nie musi byæ wykupione w banku, który udziela³ kredytu, mo¿na równie¿ zawrzeæ terminowe ubezpieczenie na ¿ycie.

Przy terminowym ubezpieczeniu na ¿ycie, niezale¿nie od ewentualnych d³ugów, suma ubezpieczenia (pieni¹dze) uzgodniona na wypadek œmierci jest zawsze wyp³acana.

W niektórych przypadkach oznacza to, ¿e œmieræ osoby ubezpieczonej spowoduje powiêkszenie spadku o kwotê ubezpieczenia.

Notfallordner Kredit

Aktualne zaœwiadczenia o ubezpieczeniu na ¿ycie powinno równie¿ znaleŸæ siê w segregatorze pozostawionym na wypadek œmierci.

W zale¿noœci od tego, czy ma siê pod opiek¹ krewnych, np. ma³oletnie dzieci, wskazane jest wykupienie d³ugoterminowego ubezpieczenia na ¿ycie. Œmieræ jest kosztowna, a dodatkowo utrata czêœci regularnego dochodu gospodarstwa mo¿e spowodowaæ niekoñcz¹ce siê problemy dla ¿yj¹cego partnera i dzieci. Mo¿e siê okazaæ, ¿e konieczna bêdzie przeprowadzka, poniewa¿ dotychczasowe warunki ¿ycia stan¹ siê zbyt drogie lub konieczne bêdzie szybkie znalezienie nowego partnera, aby przetrwaæ ekonomicznie.

Jakie inne scenariusze przychodz¹ Pañstwu do g³owy?

Nawet jeœli nie jest to przyjemny temat, ten artyku³ ma na celu zachêcenie Pañstwa do przemyœleñ i podjêcia dzia³añ, czyli stworzenia awaryjnego segregatora z aktualnymi danymi bankowymi i prawnymi.

Chcieliby Pañstwo podzieliæ siê swoimi pomys³ami i doœwiadczeniami w komentarzach? Bardzo proszê. Zawsze chêtnie je czytam, nawet jeœli nie zawsze odpowiadam. Naprawdê doceniam, kiedy pomagaj¹ sobie Pañstwo nawzajem w ramach naszej spo³ecznoœci i zawsze przysparza mi to sporo radoœci. Bardzo Pañstwu dziêkujê!

Warto przeczytaæ równie¿:

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kto pisze tutaj?

Dzięki temu specjalnemu portalowi, Richard pomaga ludziom znaleźć odpowiednie produkty bankowe w kraju i za granicą i pokazuje, jak optymalnie z nich korzystać. Możesz zarejestrować się jako „fan” i zobaczyć jeszcze więcej instrukcji i filmów.

Dopisz uzupełnienie lub zadaj pytanie, dzięki za zaangażowanie!

Możesz być także zainteresowany:

Najlepszy sposób na otrzymanie kredytu w Niemczech!

Dostępne nowe kwoty kredytów:

Otwórz konto internetowe w Niemczech >> instrukcja
znane z:
Der Privatinvestor Bayern 1 Travelbook Spiegel Online Wirtschaftswoche Zeit Online